Фирмен префикс/ блок номера

Встъпителният членски внос за фирмен префикс се определя на база оборота на фирмата за предходната календарна година и капацитета на фирмения префикс (блок от номера за кодиране).

Фирменият префикс позволява определяне на различните идентификационни номера, предвидени в стандартите за автоматична идентификация:

  • Глобален номер на търговска единица GTIN-13,
  • Глобален номер на локация GLN,
  • Сериен номер на логистична единица SSCC
  • и други.

При изчерпване на капацитета на фирмения префикс, нов може да бъде получен при заплащане на най-ниската встъпителнта вноска за съответния капацитет.

 Единични GTIN и GLN номера/ пакет

 

Встъпителният членски внос за единични GTIN и GLN/GLN-10 номера е фиксиран.

* Настоящата тарифа за членския внос е приета от ОС с Решение по т. 5 Протокол № ОС-07/ 17.01.2018 г. и е в сила от 1 януари 2019 година.