Прекратено членство

Фирмите-членове на GS1 България заплащат годишен членски внос в зависимост от капацитета на определените им идентификационни номера.

Съгласно „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „GS1 БЪЛГАРИЯ““:

Чл. 11. (1) Членствените правоотношения се прекратяват при отпадане (чл. 14, ал. 1 от Устава), в случай, че е налице неплащане на членски внос за две последователни години. При прекратяване на членството по този ред лицето, на което е прекратено членството няма право на възстановяване на платените от него имуществени вноски, дължими към деня на прекратяване на членството.

Прекратяване на членството е възможно и по желание на фирмата, поради прекратяване на дейност или друга причина, която предполага, че фирмата няма да използва стандартите GS1.

В случаите на прекратяване на членство определените идентификационни номера остават на разположение на GS1 България и не могат да бъдат използвани от фирмата за маркиране на нейни продукти с баркод.