12-цифрената GTIN структура за данни, съставена от фирмения префикс GS1, референтен номер и контролна цифра.

Информация, отразяваща характеристика, свързана с идентификационния номер (например Глобален Номер на Търговска Единица (ГНТЕ), SSCC).

Баркод от символиката EAN/UPC за кодиране на идентификационните номера UCC-12 (GTIN-12)

Баркод от символиката EAN/UPC, представящ идентификационния номер UCC-12 с 6 пряко кодирани цифри, като се използва техника за подтискане на нулите.

Проверка на сканираните данни, за да се определи дали отговарят на правилата за приложението на системната логика и цялост и/или на определени изисквания на потребителя преди обработката им в системите за електронна обработка на данни.

Съкратен термин за GS1 Глобален номер на локация, използващ структура за данни GTIN 13 за идентификация на физически или юридически единици.

Съкратен термин за Глобален номер на търговска единица GS1. ГНТЕ може да използва структура за данни GTIN-8, UCC-12 (GTIN-12), GTIN-13 или GTIN-14 и трябва да се представи в 14-цифрено поле в компютърни файлове, за да осигури уникалност на идентификационните номера.

Осъществяването на бизнес комуникации и управление чрез електронни средства, като например системите за електронен обмен на данни и автоматизирано обхващане на данни.

Съвкупност от елементи от данни от сканирани данни и информация за транзакция, събрани за валидизация на данните и недвусмислената им обработка в дадено потребителско приложение.

Част от данни, дефинирани по структура и значение, съдържаща идентификационна част (представка или приложен идентификатор) и част за данните, представена с утвърден от GS1 носител на данни.

Електронен обмен на данни

Идентификационният номер GS1, съдържащ 12 цифри, използван за идентификация на търговски единици, локации и специални приложения (напр. купони).

Цифра oт 1 до 9 за допълване на конкретен идентификационен номер или за добавяне на определено значение към елементeн низ.

Представянето на няколко елементни низа в един баркод символ.

Параметър по ISO 15416, който измерва разликата между най малката и най-голямата стойности на рефлекцията в профил за отчитане на рефлекцията.

Цифра, изчислена от останалите цифри в елементарен низ, която се използва за проверка дали данните са правилно композирани. (Виж Изчисляване на контролна цифра GS1)

Ваучер, който може да се приспадне от сумата при плащане в брой на касите или да се компенсира в натура с безплатна стока.

Единица от някаква съвкупност, създадена за транспорт и/или складиране, която трябва да се контролира по веригата за снабдяване. Идентифицира се с SSCC.

Мерки, показващи външните измерения, общото тегло или вместимост, включително опаковъчния материал на логистичната единица. Наричат се още бруто-измерители.

Организация, член на GS1, отговаряща за системата GS1 в своята страна (или определен географски район), както и за коректното използване на тази система от фирмите членки на организацията.

Означава, че такива системни данни могат да се прилагат към стоките, за да бъдат обработени навсякъде по света, без ограничение по отношение на страна, фирма, отрасъл.

Компонент на фирмения префикс GS1 определя фирмени префикси на организации, които администрират алокирането на идентификационните номера GS1. Тези организации могат да бъдат търговски фирми, нестопански организации, правителствени агенции, стопански единици в рамките на една организация и т.н. Критериите за определянето на фирмените префикси се дефинират от Националнaта организация GS1.

Средство за представяне на данни в четлива за машините форма, позволяваща автоматично прочитане на елементарни низове.

Означава, че подобни системни данни могат да се прилагат към стоки, за да бъдат обработени само в определени среди, дефинирани от съответната Националната организация GS1 (напр. страна, фирма, отрасъл).

Съкращение за приложен идентификатор

Полето от два или повече знака в началото на елементен низ закодирани в символа GS1-128, което определя еднозначно техния формат и значение.

Едноцифрен индексен номер, администриран от UCC, показващ формата и значението на конкретен елементарен низ, съдържащ се в структурата за данни UPC-12 (GTIN-12).

Частта от структурата за данни, определена от потребителя да идентифицирана търговска единица за даден фирмен префикс GS1.

Светло поле, несъдържащо машинно-читаеми знаци, което предхожда в началото и следва в края на баркодовия символ. Нарича се още “чисто пространство” или “светла зона”.

Уникалната идентификация на логистична единица, използваща 18-цифровата стандартна структура на кодиране.

Баркод символ, използван за кодиране на допълнителна информация към тази в основния баркод символ.

Символиката “Две от пет с припокриване”.

Дефиниран метод за представяне на цифрови или буквени знаци в баркода (Тип на баркода).

Електронно устройство за разчитане на баркодовете и превръщането им в електрически сигнали, разбираеми от компютрите.

Отпечатването на символ с определена ширина и височина, по-малка от препоръчания минимум в спецификацията за тази символика. Това може да затрудни оператора при сканирането му.

GS1 структурa за кодиране, дефиниранa в различни дължини, необходими за различни идентификационни цели, еднакво йерархично композирани. Тяхната композиция съчетава нуждите на международния контрол с нуждите на потребителите.

Съвета по единно кодиране UCC, със седалище в САЩ, е организация член, която съвместно.

Всяка единица (продукт или услуга), за която има нужда да се извлича предварително дефинирана информация и на която може да се постави цена, да се поръча или фактурира във всяка точка по веригата за снабдяване.

Единица, произвеждана винаги в същата предварително дефинирана версия (тип, дизайн, опаковка и др.), която може да бъде продавана във всяка точка от веригата за снабдяване, която може да варира в теглото или размера и да се продава без предварително да е фиксирано теглото, размерът или дължината.

Единица, произвеждана винаги в една и същата предварително дефинирана версия (тип, размер, тегло, съдържание, дизайн и др.), която може да бъде продавана във всяка точка по веригата за снабдяване.

Нетни измерители на търговски единици с променливи мерки, използвани за фактуриране (остойностяване) на търговската единица.

Различни размери на баркодовете, представени като процент или десетична част от номиналния размер.

Термин, използван за описание на данново поле в елементарен низ с фиксиран брой знаци

Част от стандартната структура за данни UCC-12, състояща се от префикса UCC и номер на фирма, определен от UCC. Представлява GS1 префикси ’00-09’, без водещата нула.

Специфицираната ширина на тесния елемент в баркод символа

Цифра, определена от потребителя, използвана за увеличение на капацитета от серийни номера в SSCC

Знаците, които могат да се четат от човека, като например букви и цифри, за разлика от баркодовете.